Družba Shell Adria d.o.o. bo s prevzemanjem bencinskih servisov pričela predvidoma v mesecu oktobru 2023. Širitev bo družbi Shell omogočila, da slovenskim strankam ponudi dostop do kakovostnih izdelkov in storitev, ki do zdaj niso bili na voljo na slovenskem trgu, vključno z gorivi Shell V-Power ter konceptom Shell Cafe. Lokacije bodo sčasoma ponujale vse več rešitev za čistejšo in trajnejšo mobilnost, vključno s polnilnicami za električna vozila (EV).

István Kapitány, izvršni podpredsednik družbe Shell za področje mobilnosti, je povedal: »Veseli nas, da lahko slovenskim voznikom ponudimo enako kakovostna goriva, izdelke in storitve, ki jih vsak dan uživa milijone Shellovih strank po vsem svetu. Upamo, da bodo slovenski vozniki uživali v udobju, kakovosti in izbiri, ki jih ponuja Shell«.

Družba Shell želi kot del programa prenove postati bolj trajnostna, in sicer tako, da bo lokacije opremila z energetsko učinkovito opremo, z napajanjem z obnovljivimi viri energije in namestitvijo sončnih kolektorjev v prihodnosti.

Lokacije bencinskih servisov, ki jih bo prevzela družba Shell Adria d.o.o., so naslednje:

No. Address
1. Ljubljanska cesta 10b, 1270 Litija
2. Bakovska 31b, 9000 Murska Sobota
3. Bazoviška cesta 18, 6240 Kozina
4. Partizanska cesta 69/b, 6210 Sežana
5. Reška cesta 18 B, 6258 Prestranek
6. Senožeti 93, 1262 Dol pri Ljubljani
7. Lendavska ulica 75, 9000 Murska Sobota
8. Kolodvorska ulica 2 a, 9240 Ljutomer
9. Ptujska cesta 135, 2204 Miklavž na Dravskem polju
10. Velika vas pri Krškem 69, 8273 Leskovec pri Krškem
11. Mirnopeška cesta 4, 8000 Novo mesto
12. Mariborska cesta 128, 3000 Celje
13. Arclin 101, 3211 Škofja vas
14. Celjska cesta 55, 3240 Šmarje pri Jelšah
15. Tržišče 12 b, 3250 Rogaška Slatina
16. Kidričeva ulica 40, 3000 Celje
17. Reška cesta 25/A, 1330 Kočevje
18. Vodenska cesta 28A, 1420 Trbovlje
19. Liptovska ulica 32b, 3210 Slovenske Konjice
20. Gornje Ložine 1a, 1332 Stara Cerkev
21. Ptujska cesta 104, 2000 Maribor
22. Tržaška cesta 565, 1351 Brezovica pri Ljubljani
23. Dečkova cesta 39, 3000 Celje
24. Ptujska cesta 225, 2000 Maribor
25. Stojnci 24, 2281 Markovci
26. Bukovec 1 b, 2314 Zgornja Polskava
27. Tržaška cesta 83, 2000 Maribor
28. Lokev 1 a, 6219 Lokev
29. Tržaška cesta 60b, 5230 Postojna
30. Potok pri Komendi 8, 1218 Komenda
31. Radgonska cesta 15, 2234 Benedikt
32. Loke 40, 5000 Nova Gorica
33. Gederovci 17a, 9251 Tišina
34. Vinjole 29 b 6320 Portorož
35. Prešernova cesta 2A, 6310 Izola
36. Cesta med vinogradi 52, 6000 Koper
37. Istrska cesta 53, 6000 Koper
38. Tepanje 4b, 3210 Slovenske Konjice

Poizvedbe:

mag. Jerca Zajc, vodja korporativnega komuniciranja, Shell Adria d.o.o.
Email: jerca.zajc@shell.com

Opozorilo

Podjetja, v katerih ima družba Shell plc neposredne in posredne naložbe, so ločeni pravni subjekti. V tej objavi se včasih zaradi priročnosti uporabljajo izrazi »Shell«, »skupina Shell« in »skupina«, kadar se sklicujejo na družbo Shell plc in njena hčerinska podjetja na splošno. Prav tako se tudi besedi »mi« in »naš« uporabljata za družbo Shell plc in njena hčerinska podjetja nasploh ali za tista, ki delajo zanje. Ti izrazi se uporabljajo tudi kadar identifikacija določenega subjekta ali subjektov nima uporabnega namena. Besedne zveze »hčerinska podjetja«, »hčerinska podjetja družbe Shell« in »podjetja družbe Shell«, uporabljene v tej objavi, se nanašajo na subjekte, nad katerimi ima družba Shell plc neposreden ali posreden nadzor. Podjetja in dogovori brez pravne osebnosti, nad katerimi ima družba Shell skupni nadzor, se na splošno imenujejo »skupni podvigi« oziroma »skupno poslovanje«. »Skupni podvigi« in »skupno poslovanje« se skupaj imenujejo »skupni dogovori«. Podjetja, na katera ima družba Shell pomemben vpliv, vendar jih ne obvladuje ali jih ne obvladuje skupno, se imenujejo »pridružena podjetja«. Besedna zveza »delež družbe Shell« se uporablja za označevanje neposrednega in/ali posrednega lastniškega deleža, ki ga ima družba Shell v subjektu ali skupnem dogovoru brez pravne osebnosti, po izključitvi vseh deležev tretjih oseb

Izjave o prihodnosti

Ta objava vsebuje izjave o prihodnosti (v smislu ameriškega zakona o reformi sodnih postopkov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji iz leta 1995) v zvezi s finančnim stanjem, rezultati poslovanja in poslovanjem družbe Shell. Vse izjave, ki niso izjave o zgodovinskih dejstvih, so ali se lahko štejejo za izjave o prihodnosti. Izjave o prihodnosti so izjave o prihodnjih pričakovanjih, ki temeljijo na trenutnih pričakovanjih in predpostavkah vodstva ter vključujejo znana in neznana tveganja in negotovosti, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati, uspešnost ali dogodki bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v teh izjavah. Take izjave med drugim vključujejo izjave o morebitni izpostavljenosti družbe Shell tržnim tveganjem in izjave, ki izražajo pričakovanja, prepričanja, ocene, napovedi, projekcije in predpostavke vodstva. Te izjave o prihodnosti so prepoznavne po uporabi izrazov in besednih zvez, kot so »cilj«, »ambicija«, »predvidevati«, »verjeti«, »lahko«, »oceniti«, »pričakovati«, »cilji«, »nameravati«, »mejniki«, »napovedi«, »načrt«, »verjetno«, »projekt«, »tveganja«, »časovni razpored«, »prizadevati si«, »bi moral«, »bo« ter podobni izrazi in besedne zveze. Obstajajo številni dejavniki, ki bi lahko vplivali na prihodnje poslovanje družbe Shell in bi lahko povzročili, da bi se ti rezultati bistveno razlikovali od tistih, ki so izraženi v izjavah o prihodnosti, vključenih v to objavo, med drugim (brez omejitev): (a) nihanja cen surove nafte in zemeljskega plina; (b) spremembe povpraševanja po izdelkih družbe Shell; (c) nihanja valut; (d) rezultati vrtanja in proizvodnje; (e) ocene rezerv; (f) izguba tržnega deleža in konkurence v panogi; (g) okoljska in fizična tveganja; (h) tveganja, povezana s prepoznavanjem ustreznih potencialnih nepremičnin in ciljev prevzemov ter uspešnimi pogajanji in dokončanjem takšnih transakcij; (i) tveganje poslovanja v državah v razvoju in državah, za katere veljajo mednarodne sankcije; (j) zakonodajni, sodni, davčni in regulativni razvoj, vključno z regulativnimi ukrepi, ki obravnavajo podnebne spremembe; (k) gospodarske razmere in razmere na finančnih trgih v različnih državah in regijah; (l) politična tveganja, vključno s tveganji razlastitve in ponovnih pogajanj o pogojih pogodb z vladnimi subjekti, zamudami ali napredovanjem pri odobritvi projektov in zamudami pri povračilu skupnih stroškov; (m) tveganja, povezana z vplivom pandemij, kot je izbruh covida-19 (koronavirus); in (n) spremembe trgovinskih pogojev. Nobenega zagotovila ni, da bodo prihodnja izplačila dividend enaka ali višja od prejšnjih. Vse izjave o prihodnosti, ki jih vsebuje ta objava, so v celoti izrecno omejene s previdnostnimi izjavami, ki jih vsebuje ali na katere se sklicuje ta razdelek. Bralci se ne smejo preveč zanašati na izjave o prihodnosti. Dodatni dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na prihodnje rezultate, so navedeni v obrazcu 20-F družbe Shell plc za leto, ki se je končalo 31. decembra 2022 (na voljo na www.shell.com/investor in www.sec.gov). Ti dejavniki tveganja izrecno opredeljujejo tudi vse izjave o prihodnosti iz te objave, zato jih mora bralec upoštevati. Vsaka izjava o prihodnosti se nanaša samo na datum te objave, 29. avgust 2023. Niti družba Shell plc niti katero koli njeno hčerinsko podjetje se ne zavezujeta, da bosta zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugih informacij javno posodobili ali popravili katero koli izjavo o prihodnosti. Zaradi teh tveganj se lahko rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki so navedeni, implicirani ali izpeljani iz izjav o prihodnosti, ki jih vsebuje ta objava.

Neto ogljična intenzivnost družbe Shell

V tej objavi se lahko sklicujemo tudi na »neto ogljično intenzivnost« družbe Shell, ki vključuje Shellove emisije ogljika pri proizvodnji energentov, emisije ogljika naših dobaviteljev pri dobavi energije za to proizvodnjo in emisije ogljika naših strank, povezane z uporabo energentov, ki jih prodajamo. Shell nadzira samo lastne emisije. Uporaba besedne zveze »neto ogljična intenzivnost družbe Shell« je zgolj priročna in ne pomeni, da gre za emisije družbe Shell plc ali njenih hčerinskih podjetij.

Cilj družbe Shell za neto ničelne emisije

Operativni načrt, napovedi in proračuni družbe Shell so predvideni za desetletno obdobje in se posodabljajo vsako leto. Odražajo sedanje gospodarsko okolje in kar lahko upravičeno pričakujemo v naslednjih desetih letih. Skladno s tem odražajo naše cilje glede obsega 1, obsega 2 in neto ogljične intenzivnosti (NCI) v naslednjih desetih letih. Vendar pa operativni načrti družbe Shell ne morejo odražati našega cilja ničelnih neto emisij za leto 2050 in cilja NCI za leto 2035, saj sta trenutno zunaj našega obdobja načrtovanja. Pričakujemo, da bodo v prihodnosti, ko se bo družba približala ničelnim emisijam, to upoštevali tudi načrti poslovanja družbe Shell. Če družba leta 2050 ne bo dosegla ničelne neto vrednosti, pa bo obstajalo precejšnje tveganje, da družba Shell tega cilja ne bo dosegla.

Ukrepi, usmerjeni v prihodnost, ki niso skladni z načelom GAAP

Ta objava lahko vsebuje nekatere ukrepe, usmerjene v prihodnost, ki niso skladni z načelom GAAP kot so [denarni kapitalski izdatki] in [odsvojitve]. Ne moremo zagotoviti uskladitve teh ukrepov z najbolj primerljivimi finančnimi ukrepi GAAP, ker so nekatere informacije, potrebne za uskladitev teh ukrepov, ki niso skladni z načelom GAAP, z najbolj primerljivimi finančnimi ukrepi GAAP, odvisne od prihodnjih dogodkov, na katere družba Shell nima vpliva, kot so cene nafte in plina, obrestne mere in menjalni tečaji. Poleg tega je ocenjevanje takšnih ukrepov po načelu GAAP z zahtevano natančnostjo, potrebno za smiselno uskladitev, izredno težavno in ga ni mogoče izvesti brez nerazumnega napora. Ukrepi, ki niso skladni z načelom GAAP, za prihodnja obdobja, ki jih ni mogoče uskladiti z najbolj primerljivimi finančnimi ukrepi GAAP, so izračunani na način, ki je skladen z računovodskimi usmeritvami, uporabljenimi v konsolidiranih računovodskih izkazih družbe Shell plc.

Vsebina spletnih mest, na katere se sklicuje ta objava, ni del te objave

V tej objavi smo morda uporabili nekatere izraze, kot so viri, ki nam jih Komisija Združenih držav Amerike za vrednostne papirje in borzo (SEC) strogo prepoveduje vključiti v naše prijave pri SEC. Vlagatelje pozivamo, da natančno preučijo razkritja v našem obrazcu 20-F, št. spisa 1-32575, ki je na voljo na spletni strani SEC www.sec.gov