Spodaj najdete pogosta vprašanja in odgovore na preveč zaračunano nemško cestnino – Sodba Evropskega sodišča C-321/19, z dne 28. oktobra 2020.

SI

V: Ali drži, da je Nemčija zaračunavala previsoko cestnino?

O: Da, prejeli smo informacije, da je Evropsko sodišče v sodbi C-321/19 z dne 28. oktobra 2020 odločilo, da cestnina oziroma njena višina ni v skladu z zakonodajo Evropske Unije. Cestnina za tovorna vozila bi morala vključevati le infrastrukturne stroške. Nemška zvezna vlada pa je pri določitvi višine cestnine upoštevala tudi stroške prometne policije, čeprav ti ne predstavljajo stroškov obratovanja infrastrukture.
 

V: Ali veste kakšna je količina nadomestila?

O: V sodbi se omenja razpon od 3,8 do 6 %, verjetno glede na obdobje in/ali vrsto vozila oz. ceste
 

V: Ali bo Shell vračal preplačano nadomestilo?

O: Ne, družba Shell pobira cestnino v imenu nemških organov in te zneske prepošlje na Toll Collect/BAG. Zato bo vsako vračilo izvedeno s strani nemške oblasti.

Prosimo upoštevajte, da pristojni nemški organi doslej niso podali uradne izjave o veljavnem postopku, zneskih, rokih itd.
 

V: Ali mi pri predložitvi zahtevka Shell lahko kako pomaga?

O: Shell ne more ponuditi pravnih nasvetov. Priporočamo, da se za nasvet lahko obrnete na lokalno prometno združenje.

Zavedamo se, da so nekatera nacionalna prometna združenja – npr. BGL v Nemčiji - ponudila 3 opcije, ki bi lahko pomagale nemškim prevoznikom formulirati njihove zahtevke in potencialno povrniti denar s strani nemških oblasti preko BAG.

  1.  Obstaja standardna predloga/formular, ki je bila pripravljena s strani nemškega združenja prevoznikov BGL, in se lahko registrirate na: www.mautzurück.de (napovedani rok 4.12.2020).
  2.  Vzamete pravno podporo s strani odvetnika partnerja BGL in vstavite zahtevek v BAG.
  3.  Uporabite poenoteno nemško rešitev prek odvetnika ("Hausfeld") skupaj s podjetjem eClaim. Skupaj zbirajo vse terjatve brez predhodnih pristojbin, vendar v primeru uspešnega zahtevka vzamejo provizijo.

Svetujemo vam, da se obrnete na svoje nacionalno združenje prevoznikov, ki bi morda lahko ponudilo rešitev, kot jo BGL počne v Nemčiji ali pa se obrnite neposredno na nemški BAG (s pomočjo lokalnega odvetnika).
 

V: Ali mi Shell lahko pomaga pri pridobitvi podatkov o transakcijah/kopijah obračunov?

O: V vašem podjetju bi morali imeti vse potrebne podatke, ki jih potrebujete za zahtevek za povračilo. Vse cestninske obračune vam pošiljamo redno, Toll Collect pa vam zagotavlja tudi fiskalne račune. Arhivirati jih mora vaše računovodstvo.

Tu obstajata dve alternativi:

V: Te dokumente imam, vendar ne vključujejo podrobnosti, potrebnih za zahtevek – čas in kraj vsake posamezne transakcije.
O: Te podrobnosti dejansko niso na voljo v obračunih, poročila s posameznimi podatki o transakcijah morajo biti na voljo pri nemškem operaterju Toll Collect: www.tollcollect.de

ali

V: Nimam vaših obračunov, mi lahko posredujete kopije?
O: Izpis kopij obračunov zahteva ročno delo naše ekipe, zato vam bomo za to zaračunali pristojbino v znesku, določenem v naših Pogojih poslovanja. Pred naročilom vaše zahteve, vam zato priporočamo pridobivanje teh podatkov iz vaših finančnih/ davčnih/ računovodskih arhivov, saj so vam bili vsi ti dokumenti že prej na voljo.

 

EN

Q: Is it true/have you heard that Germany has surcharged users of toll roads?

A: Yes, we received information that on October 28th the European Court of Justice issued a ruling, stating that German Authorities had incorrectly included traffic police costs in the Maut tariffs.
 

Q: Do you know what is the amount of the refund?

A: The ruling mentions a range of 3.8 to 6%, probably depending on the period and/or type of vehicle or road
 

Q: Will Shell be refunding the surcharge?

A: No, Shell collects Maut proceeds on behalf of German authorities and passes through these amounts to Toll Collect/BAG. Any refunds will also be made by the German authorities.

Please, note, so far there has been no official statement by the responsible German authorities on applicable procedure, amounts, timelines, etc.
 

Q: Can Shell help me with submitting a claim with the authorities?

A: Shell cannot offer legal advice, especially in the absence of any official information (note – status as of Dec 1st). If you decide, you can contact your local transport association for advice.

We are aware that some national transport associations – e.g., the BGL in Germany – have offered 3 options to help German hauliers to formalize their claims and potentially get their money back from the German government via the BAG.

  1. There is a standard template the BGL directs to on: www.mautzurück.de (announced deadline Dec., 4th)
  2. Take legal support by a BGL partner lawyer and put a claim to the BAG
  3. Use a unified German solution via a Lawyer (“Hausfeld”) together with a company called eClaim. They jointly collect all claims without prior fees, but take a provision if claims are successful

We can advise you to turn to your national haulier association that should offer a solution like the BGL does in DE or revert directly to the German authority - BAG (with the help of a local lawyer)

Q: Can Shell help me with transactions data/statement copies?

A: You should have all the data that you need for the claim for reimbursement. We send all invoice statements to you on a running basis, Toll Collect provides the fiscal invoices, too. They should be archived by your Tax department or Tax advisor.

Here, two alternative reactions are possible:

Q: I do have these documents but they do not include the detail, required for the claim – time and place of each individual transaction.
A: This level of detail is not available in the statements, indeed, reports with individual transaction details should be available with the German Operator, Toll Collect: www.tollcollect.de

Or

Q: I do not have your statements, can you provide me with copies?
A
: Retrieving of duplicate invoices and statements require manual effort from our team, therefore we are charging a fee for that, the amount is specified in our Terms& Conditions. Before placing your request we strongly recommend retrieving your financial/ tax archives, as all those documents have been provided to you earlier.